[Font : 15 ]
| |
เปรียบนักเรียนอริยสัจ ด้วยหนูต่างจำพวกกัน |  

ภิกษุ ท.! หนูเหลานี้มี 4 จําพวก คือ หนูที่ขุดรู แตไมอยู, หนูที่อยูแตไมขุดรู, หนูที่ไมขุดรู และทั้งไมอยู, หนูที่ทั้งขุดรู และทั้งอยู, บุคคล 4 จําพวก เปรีบบดวยหนู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ คนปลูกเรือน แตไมอยู, คนอยู แตไมปลูกเรือน, คนไมปลูกเรือน และทั้งไมอยู, คนทั้งปลูกเรือน และทั้งอยู, 4 จําพวกเหลานี้ มีอยูพรอมในโลก.

ภิกษุ ท.! คนที่ปลูกเรือนแตไมอยู เปนอยางไร? ภิกษุ ท.!คนบางคนเรียนปริยัติธรรม ที่เปนสูตร เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ8 แตเขา ไมรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้ : เชนนี้แล เรียกวา ปลูกเรือนแตไมอยู; เรากลาววา เปรียบไดกับหนูที่ขุดรูแลวไมอยู.

ภิกษุ ท.! คนอยูแตไมปลูกเรือนนั้น เปนอยางไร ภิกษุ ท.! คนบางคน ไมไดเรียนปริยัติธรรม ที่เปนสูตร ฯลฯ เวทัลละ แตเขาเปนผูรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:" ดังนี้ : เชนนี้แลเรียกวา อยูแตไมปลูกเรือน; เรากลาววา เปรียบกันไดกับหนูที่อยูแตไมขุดรู.

ภิกษุ ท.! คนไมปลูกเรือนและทั้งไมอยูนั้น เปนอยางไร ? ภิกษุ ท.! คนบางคน ไมไดเรียนทั้งปริยัติธรรม ที่เปนสูตร ฯลฯ เวทัลละ และทั้ง ไมรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้ : เชนนี้ แลเรียกวา ไมปลูกเรือน และทั้งไมอยู; เรากลาววา เปรียบกันไดกับหนูที่ไม ขุดรู และทั้งไมอยู.

ภิกษุ ท.! คนที่ปลูกเรือนทั้งอยูนั้น เปนอยางไร? ภิกษุ ท.! คนบางคนในโลกนี้ งเรียนปริยัติธรรม ที่เปนสูตร ฯลฯ เวทัลละดวย และ ทั้งรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้ดวย: เชนนี้แล เรียกวาทั้งปลูกเรือนและทั้งอยู; เรากลาววา เปรียบกันไดกับหนูมีทั้งขุดรูและทั้งอยู.

ภิกษุ ท.! คน 4 จําพวกเหลานี้แล เปรียบกันไดกับหนูสี่จําพวก, อันมีอยูพรอมในโลกนี้.

- จตุกฺก. อํ. 21/144/107.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง