[Font : 15 ]
| |
สัญญาขันธ์ โดยนัยแห่งอริยสัจ 4 |  

ภิกษุ ท .! สัญญา เป็นอยางไรเลา ? ภฺิกษุ ท .! หมู่แห่งสัญญา 6 เหลานี้ คือ สัญญาในรูป, สัญญาในเสียง, สัญญาในกลิ่น, สัญญาในรส, สัญญาในโผฏฐัพพะ, และสัญญาในธรรมารมณ. ภิกษุท.! นี้ เรียกวา สัญญา. ความเกิดขึ้นแหงสัญญา มีได เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ; ความดับไมเหลือแหงสัญญา มีได เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; อริยมรรคมีองค 8 นี้นั่นเอง เปน ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงสัญญา, ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ; การพูดจาชอบการทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

- ขนฺธ. สํ. 17/74/115.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง