[Font : 15 ]
| |
ไม่ทรงบัญญัติยืนยันหลักลัทธิเกี่ยวกับ "อัตตา" |  

(ปริพพาชกวัจฉโคตรเข้าไปทูลถามว่า อัตตา มีหรือ ? ทรงนิ่งเสีย, ทูลถามว่า อัตตา ไม่มีหรือ? ก็ทรงนิ่งเสีย, ปริพพาชกนั้นได้ลุกหลีกไป. พระอานนท์กราบทูลถามถึงเหตุที่ทรงนิ่งเสีย, ได้ตรัสตอบดังนี้ว่า :-)

อานนท์! เรา, เมื่อถูกวัจฉโคตตปริพพาชกถามว่า "อัตตา มีหรือ ?" ถ้าตอบว่า "อัตตา มี" มันก็จะไปตรงกันกับสัสสตทิฏฐิของสมณพราหมณ์บางพวก, เมื่อถูกถามว่า "อัตตาไม่มีหรือ?", ถ้าตอบว่า "อัตตา ไม่มี" ก็จะไปตรงกันกับอุจเฉททิฏฐิของสมณพราหมณ์บางพวกเข้าอีก.

อานนท์ ! ถ้าตอบว่า "อัตตา มี" มันจะเป็นการอนุโลมเพื่อให้เกิดญาณ ว่า "สัพเพ ธัมมา อนัตตา" ดังนี้บ้างหรือหนอ? "ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า!"

อานนท์ ! ถ้าตอบว่า "อัตตา ไม่มี" ก็จะทำให้วัจฉโคตตปริพพาชกผู้หลงใหลอยู่แล้ว ถึงความงงงวยหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่า อัตตาของเราในกาลก่อน จักได้มีหรือว่าได้มีแล้ว เป็นแน่นอน, บัดนี้ กลายเป็นว่าอัตตานั้นไม่มี ดังนี้.

- บาลี สฬา. สํ. 18/486/801. ตรัสแก่พระอานนท์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง