[Font : 15 ]
| |
ฆ. ผู้ไม่ลุกโพลง (น ปชฺชลติ) |  

ภิกษุ ท.! อย่างไรเล่า ชื่อว่า ภิกษุย่อมไม่ลุกโพลง ?

ภิกษุุ ท.! (1) เมื่อความนึก (ด้้วยมานานุุสัย) ว่า "เรามีอยู่เป็นอยู่ ด้วยขันธ์นี้" ไม่มีอยู่, (2) ความนึกว่า "เรามี-เราเป็นอย่างนี้ ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (3) ความนึกว่า "เรามี-เราเป็นอย่างนั้น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่่มีี ; (4) ว่า "เรามีี-เราเป็นอย่างอื่น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่่มีี ; (5) ว่า "เรามี-เราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี; (6) ว่า "เรามี-เราเป็นอย่างเที่ยงแท้ ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (7) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (8) ความนึกว่า "เรา พึงมี-พึงเป็นอย่างนี้ ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่่มีี ; (9) ว่า "เราพึงมีี-พึงเป็นอย่างนั้น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่่มีี ;(10) ว่่า "เราพึงมีี-พึงเป็นอย่่างอื่น ด้้วยขันธ์์นี้" ก็ไม่มี ; (11) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็นด้วยขันธ์นี้ บ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (12) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่าง ด้วยขันธ์นี้ บ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (13) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างนั้น ด้วยขันธ์นี้ บ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (14) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างอื่น ด้วยขันธ์นี้ บ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (15) ความนึกว่า "เราจักมี-จักเป็นแล้ว ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (16) ความนึกว่า "เราจักมี-จักเป็นแล้วอย่างนี้ ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (17) ว่า "เราจักมี-จักเป็นแล้วอย่างนั้น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี ; (18) ว่า "เราจักมี-จักเป็นแล้วอย่างอื่น ด้วยขันธ์นี้" ก็ไม่มี.

ภิกษุ ท.! อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุย่อมไม่ลุกโพลง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง