[Font : 15 ]
| |
บางคราวทรงมีปีติเป็นภักษาเหมือนพวกอาภัสสรเทพ |  

สมัยหนึ่ง เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านปัญจสาลพราหมณคาม ในคราวนักขัตตฤกษ์แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ มารได้ดลใจให้ชาวบ้านไม่ถวายบิณฑบาต จนต้องเสด็จกลับมาบาตรเปล่าแล้วมารยังมาดักเยาะเย้ยพระองค์ว่า "กลับเข้าไปอีกทีซี่ เราจักทำให้ท่านได้บิณฑบาต". ตรัสตอบกับมารดังนี้ว่า :-

มารมาขัดขวางตถาคตอยู่ ประสบสิ่งอันมิใช่บุญเสียแล้ว.

ดูก่อนมาร! ท่านเข้าใจว่าบาปจะไม่ให้ผล ดังนั้นหรือ.

พวกเราอยู่เป็นสุขดีหนอ เมื่อเราไม่มีความกังวลใจเลย.

เราจักมีปีติเป็นภักษา เหมือนพวกอาภัสสรเทพ.

ลำดับนั้น มารผู้มีบาป รู้สึกว่า พระผู้มีพระภาครู้กำพืดเราเสียแล้ว พระสุคตรู้กำพืดเราเสียแล้ว มีทุกข์โทมนัส อันตรธานไปแล้วในที่นั้นนั่นเอง.

- บาลี สคา. สํ. 15/167/468. ตรัสแก่มาร ที่หมู่บ้านพราหมณชื่อปัญจสาลา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง