[Font : 15 ]
| |
สัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชชา |  

ภิกษุ ท.! ธรรม 6 อย่างเหล่านี้ เป็นธรรมมีส่วนแห่งวิชชา (วิชชาภาคิย). 6 อย่าง อย่างไรเล่า ? 6 อย่างคือ อนิจจสัญญา (สัญญาว่าไม่เที่ยง) อนิจเจทุกขสัญญา (สัญญาว่าทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยง) ทุกเขอนัตตสัญญา(สัญญาว่ามิใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์) ปหานสัญญา (สัญญาในการละ) วิราคสัญญา (สัญญาในความคลายกำหนัด) นิโรธสัญญา (สัญญาในความดับ). ภิกษุุ ท.! เหล่านี้แล ธรรม 6 อย่าง เป็นธรรมมีส่วนแห่งวิชชา.

ฉกฺก.อิ. 22/372/306.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง