[Font : 15 ]
| |
ค. โสตาปันนะ |  

ภิกษุ ท.! บุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นในซึ่งธรรม 6 อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ (ตามที่กล่าวแล้วในข้อบน มีความเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้น) ; บุคคลนี้เราเรียกว่า โสดาบัน (ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส) ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา (อวินิปาตธมฺม) เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน (นิยต) มีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้า (สมฺโพธิปรายน).

- ขนฺธ. สํ. 17/278/469.

สารีบุตร ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นแหละ ชื่อว่า กระแส (โสต) ได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

- มหาวาร. สํ. 19/435/1431.

(สูตรข้างบนนี้ (:17/278/469) ทรงแสดงอารมณ์์แห่่งอนิจจังเป็นต้้น ด้วยธรรม 6 อย่าง คืออายตนะภายใน 6 ; ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ์นั้นด้วยอายตนะภายนอก 6 คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณ 6 ก็มี, ด้วยสัมผัส 6 ก็มี, ด้วยเวทนา 6 ก็มี, ด้วยสัญญา 6 ก็มี, ด้วยสัญเจตนา 6 ก็มี, ด้วยตัณหา 6 ก็มี, ด้วยธาตุ 6 ก็มี, และด้วยขันธ์ 5 ก็มี; ทรงแสดงไว้ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง